Procedure

De procedure voor de schoolkeuze bij de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs wordt jaarlijks in goed overleg tussen de schoolbesturen primair onderwijs en ons samenwerkingsverband opgesteld.

Belangrijk hierbij is dat leerlingen en ouders goed zijn voorgelicht over de mogelijkheden. De basisscholen regelen deze voorlichting en de scholen voor voortgezet onderwijs organiseren open dagen en andere kennismakingsmomenten. In de VO-Gids staan alle data van de open dagen vermeld. De Werkgroep Schoolkeuzeprocedure PO-VO zorgt ervoor dat de leerkrachten van groep 8 en de intern begeleiders van de basisscholen goed zijn voorgelicht. Deze werkgroep werkt met een mandaat van het Regionaal Overleg Primair Onderwijs West-Friesland en van ons samenwerkingsverband.

Overstap in 2018

Voor de aanmelding van het schooljaar 2018-2019 kunnen de volgende documenten gebruikt worden:

De volgende informatieve documenten zijn beschikbaar:

Nieuwe procedure

In 2015 is gestart met het opstellen van een nieuwe procedure. Hierbij is rekening gehouden met de verplichte eindtoets. Essentie is de warme overdracht van een leerling waarbij over alle leerlingen contact plaatsvindt tussen PO en VO, bij voorkeur face-to-face. Het VO heeft in West-Friesland al in 2015 gekozen voor opting-out voor de Leerwegondersteuning. Dat betekent dat er geen LWO-criteria meer worden gehanteerd en dat in de overdracht specifieke aandacht wordt gegeven aan leerlingen waarvoor het PO aangeeft dat deze "extra ondersteuning" nodig hebben op didactisch en/of sociaal-emotioneel gebied.

Ondersteuningsaanbod scholen

Wat een school te bieden heeft aan extra ondersteuning, staat beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel dat elke school heeft opgesteld. De profielen van de scholen binnen ons samenwerkingsverband zijn op dezelfde wijze opgesteld. Daardoor kunnen ouders gemakkelijk vergelijkingen tussen de diverse scholen maken. Het schoolondersteuningsprofiel vindt u op de website van de school. Verder kunnen ouders uiteraard tijdens de open dagen informeren naar de ondersteuning die een school biedt.