Terug naar het overzicht

Op 24 juni bezochten twee inspecteurs van het onderwijs ons samenwerkingsverband. Zij spraken met de Toewijzingscommissie Ondersteuning (TCO), met de Ondersteuningsplanraad (OPR), met het bestuur en de voorzitter van de Algemene Vergadering, met twee gemeenteambtenaren en de directeur van de Westfriese Knoop en met onze eigen directeur. De conclusie van deze hele dag was dat ons SWV een basisarrangement krijgt: de inspecteurs hebben een SWV gezien dat volop in ontwikkeling is, en maken zich daarover geen zorgen; zij zijn ervan overtuigd dat de dingen zullen gebeuren die goed zijn voor leerlingen, scholen en de samenwerking.

De inspecteurs vonden het goed dat wij gekozen hebben voor opting out van de LWOO-criteria; daarmee markeren we helder dat we een bepaalde kant op willen. Zij beleefden in de gesprekken een sterke gerichtheid op het zoeken naar oplossingen. Als voorbeeld daarbij benoemden ze de handelswijze na het opheffen van de schakelklassen van het OPDC.

Zij waren onder de indruk van het bestuursverslag over 2014 (tip: leg dat ook nog aan de OPR voor – gaan we natuurlijk doen) en van de kwaliteit van onze TCO en hun zoektocht naar een zo efficiënt mogelijke inzet van hun deskundigheid.

De inspecteurs gaven ook nog diverse aandachtspunten mee:

 • Pak als SWV de regie nog strakker bij de aanpak van thuiszitters.
 • Concretiseer wat je als SWV minimaal van elke school mag verwachten op het vlak van basisondersteuning.
 • Houd de vinger aan de pols bij de ontwikkeling van de jeugdzorg en maak je evt. zorgen goed bespreekbaar met de gemeentes.
 • Werk je kwaliteitsbeleid verder uit en bouw daarbij verder op de nu gelegde relatie tussen het ondersteuningsplan van het SWV en de nu te maken schoolondersteuningsplannen.
 • Maak de link tussen de site van het SWV en die van de scholen wederzijds steviger.
 • Zorg dat er een kleine aanvulling op het ondersteuningsplan komt m.b.t.:
  • Breng bovengenoemde norm qua basisondersteuning in kaart.
  • Beschrijf kort de procedure m.b.t. terug- en overplaatsing VSO-VO.
  • Idem voor de procedure m.b.t. het beleid rond herindicaties.