Terug naar het overzicht

​Er bestaat al vele jaren een gezamenlijke aanpak bij de overstap van leerlingen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs in onze regio. Deze gezamenlijke aanpak zorgt voor duidelijkheid bij leerlingen, ouders en scholen. Een enquête in het voorjaar van 2014 gaf aan dat er grote tevredenheid heerst over de huidige procedure. Maar door nieuwe ontwikkelingen binnen wet- en regelgeving(passend onderwijs; het nieuwe toetsbesluit van 3-6-2014) is het nodig om de bestaande aanpak te herzien/aan te passen.
Daarvoor is een brede groep vertegenwoordigers vanuit het basis- en voortgezet onderwijs, bestaande uit leerkrachten, intern begeleiders, coördinatoren en leden van het management op 6 januari bijeen geweest met als doel om in een brede brainstorm sessie bouwstenen voor de herziene procedure te benoemen.
De volgende vragen stonden daarbij centraal:
De Basis: welke afspraken maken wij voor alle leerlingen?
Hoe benutten wij elkaars expertise?
Welke extra afspraken zijn nodig voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften?
Hoe ziet een goede overdracht eruit? Wat is de positie van de leerlingen en ouders?
Deze dag onder leiding van externe deskundige Marit van Luijn (OOG) heeft veel bouwstenen voor de herziene procedure opgeleverd en liet zien hoe goed het is om met een brede groep vertegenwoordigers (26 in aantal) vanuit het basis- en voortgezet onderwijs weer fris naar wat wenselijk is in dit traject te kijken en daarover met elkaar in gesprek te gaan. De opbrengsten worden op dit moment uitgewerkt en tijdens de tweede studiedag op 20 januari besproken. Dit moet leiden tot een herzien voorstel vanuit deze groep professionals welke in februari besproken zal worden in het Platform PO-VO en door de besturen PO en VO in maart kan worden vastgesteld als onderdeel van de beide ondersteuningsplannen PO en VO 2015-2016.