De missie en visie van het samenwerkingsverband zijn uitgewerkt in het Ondersteuningsplan 2018-2022.

Een beknopt overzicht van het ondersteuningsplan is terug te vinden in de infographic.

Per schooljaar worden de beoogde resultaten beschreven in een actieplan

De financiële onderbouwing van de plannen is terug te lezen in de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2024.