Privacystatement

De samenwerkingsverbanden De Westfriese Knoop en SWV VO West-Friesland, verenigd in “Passend onderwijs West-Friesland” (Pas.ond. W-F) zijn zich ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Passend onderwijs West-Friesland en de daaronder vallende medewerkers volgen daarbij een gedragscode met de volgende hoofdregels:

  • wij gaan zorgvuldig en veilig om met het gebruik en bewaren van persoonsgegevens;
  • wij zijn transparant met welk doel wij gegevens vragen;
  • wij ontvangen en delen niet meer informatie dan noodzakelijk voor het doel;
  • wij zorgen dat informatie veilig wordt gedeeld.

De AVG is leidend voor onze regels rondom privacy. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

 

Persoonsgegevens 

Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht genomen die per 25 mei 2018 in de hele Europese Unie van kracht is geworden. Voor een uitgebreide beschrijving van de grondslag en werkwijze van onze verwerking van persoonsgegevens en -opslag verwijzen we naar ons  Privacyreglement

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Pas.ond. W-F verwerkt op basis van wetgeving persoonsgegevens van leerlingen uit de regio West-Friesland die op de scholen voor primair- en voortgezet onderwijs extra ondersteuning krijgen. Dit gebeurt alleen als scholen en/of ouders voor deze leerlingen onze hulp inroepen en alleen in het kader van onze hoofdtaken:

  • het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling;
  • het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn voor praktijkonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs;
  • voorkomen van voortijdig schoolverlaters en preventie van thuiszitters (in ruime zin)
  • het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en -voorzieningen.

Website 
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten via de website vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van Pas.ond. W-F of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Pas.ond. W-F of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy-beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Privacy Officers
Privacy met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens staat bij Passend onderwijs West-Friesland hoog in het vaandel. Ter bescherming van de persoonsgegevens en ondersteuning van het beleid daarover zijn daarom Privacy Officers aangesteld. Deze zijn bereikbaar via: k.deweerd@swvvowestfriesland.nl of rob.gerdes@dewestfrieseknoop.nl.

 

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Er is een FG aangewezen en het is mogelijk om contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming: Hans Nusselder via avg@swvvowestfriesland.nl. De FG is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder FG-nummer FG008906 (PO) en FG008904 (VO). De functionaris gegevensbescherming houdt als onafhankelijke toezicht op de wijze waarop het SWV Passend onderwijs W-F met de bescherming van persoonsgegevens omgaat.

 

Nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Voor het versturen van de nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp. 

 

Bewaartermijnen persoonsgegevens 
Pas.ond. W-F bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarbij worden de wettelijke bewaartermijnen in acht genomen. Veelal is de bewaartermijn voor noodzakelijke persoonsgegevens drie jaar. Waar nodig kan het voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens langer worden bewaard ter bescherming tegen een eventuele aansprakelijkheidsstelling.

 

Delen van persoonsgegevens 
Pas.ond. W-F deelt persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die gegevens in opdracht verwerken wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Pas.ond. W-F blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Beveiliging persoonsgegevens 
Pas.ond. W-F neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en heeft dit hoog in het vaandel staan. Passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zijn ingesteld.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via de Privacy Officers of de Functionaris Gegevensbescherming.

 

Rechten van betrokkenen 
U heeft als persoon in het kader van de AVG rechten: de rechten van betrokkenen. Wij zullen als Pas.ond. W-F onze medewerking verlenen bij de uitoefening van deze rechten op inzage, correctie en verwijdering van gegevens.

 

Vragen, klachten of geschillen

Heeft u vragen of opmerkingen of bent u van oordeel dat de bepaling van de AVG en de daarop gebaseerde regelgeving niet of niet op de juiste wijze worden nageleefd binnen het Pas.ond. W-F, dan kunt u zich wenden tot de Privacy Officers (zie hiervoor).

Mocht dit niet leiden tot een voor acceptabel resultaat, dan kunt u zich wensen tot de Functionaris Gegevensbescherming (zie hiervoor).

Mocht ook dit niet tot een voor u acceptabel resultaat leiden, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens dan wel de rechter.