Zorgplicht scholen

Van elke leerling die wordt aangemeld, maakt de school een inschatting: heeft deze leerling extra ondersteuning nodig om hier een diploma te halen? Zo ja, dan gaat de school onderzoeken of die extra ondersteuning echt nodig is en waar die uit moet bestaan. Voor dit onderzoek heeft de school zes weken, evt. eenmalig te verlengen met vier weken. Bij dat onderzoek betrekt de school informatie van de basisschool en de ouders en evt. andere deskundigen.

Is de uitkomst van het onderzoek dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan heeft de school zorgplicht. De school stelt zich dan de vraag: kunnen wij zelf die ondersteuning bieden of is er een andere plek binnen het samenwerkingsverband waar dat beter kan, op een reguliere school of op een school voor speciaal onderwijs? Het antwoord op deze vraag leidt tot een aanbod aan de ouders.

Klik hier voor het hele proces in stroomschema.

Bezwaren

Ouders die bezwaar maken tegen de beslissing van een school over de toelating van hun kind, kunnen zich wenden tot de Onderwijsconsulenten. Een onderwijsconsulent kan adviseren bij plaatsingsproblematiek of een verschil van mening met de school over extra ondersteuning. Advies en ondersteuning van de Onderwijsconsulenten is kosteloos voor ouders. Ouders kunnen contact opnemen via de website van de Onderwijsconsulenten: www.onderwijsconsulenten.nl of per e-mail: info@onderwijsconsulenten.nl . De Onderwijsconsulenten zijn bereikbaar onder telefoonnummer 070 - 312 28 87.

Als er na bemiddeling van een onderwijsconsulent een geschil is tussen ouders en school, kunnen ouders een verzoek indienen voor een onafhankelijk oordeel bij de Geschillencommissie passend onderwijs. Zij krijgen binnen 10 weken een onafhankelijk advies. Aan het onderzoek door de Commissie zijn voor ouders geen kosten verbonden.