Voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft, stelt een school een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Hierin staat het verwachte uitstroomniveau van de leerling. Ook staat in het OPP welke ondersteuning en begeleiding de leerling krijgt om dit uitstroomniveau te halen. De nadruk ligt hierbij dus niet op wat een leerling heeft maar op wat een leerling nodig heeft om het uitstroomniveau te halen. Een voorbeeld van een OPP staat hier.

Het ontwikkelingsperspectief wordt in samenspraak met ouders en leerling opgesteld. De school voert op overeenstemming gericht overleg met de ouders en de leerling over het OPP. Dit overleg is op overeenstemming gericht en dus kan het ook voorkomen dat school en ouders en leerling geen overeenstemming over het OPP bereiken. Ouders en leerling kunnen dat op het OPP kenbaar maken. Vanaf augustus 2017 hebben ouders instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP.

Ouders die bezwaar maken tegen het opgestelde OPP, kunnen zich wenden tot de Onderwijsconsulenten. Een onderwijsconsulent kan adviseren bij plaatsingsproblematiek of een verschil van mening met de school over extra ondersteuning. Advies en ondersteuning van de Onderwijsconsulenten is kosteloos voor ouders. Ouders kunnen contact opnemen via de website van de Onderwijsconsulenten: www.onderwijsconsulenten.nl of per e-mail: info@onderwijsconsulenten.nl . De Onderwijsconsulenten zijn bereikbaar onder telefoonnummer 070 - 312 28 87.

Als er na bemiddeling van een onderwijsconsulent een geschil is tussen ouders en school, kunnen ouders een verzoek indienen voor een onafhankelijk oordeel bij de Geschillencommissie passend onderwijs. Zij krijgen binnen 10 weken een onafhankelijk advies. Aan het onderzoek door de Commissie zijn voor ouders geen kosten verbonden.