Binnen ons samenwerkingsverband onderscheiden we de volgende overleggen:

De Algemene Vergadering

Het Bestuur

De Ondersteuningsplanraad

De Passend Onderwijs Raad

Het Overleg Ondersteuningscoördinatoren

Kenniskringen

De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering (AV) is het toezichthoudend orgaan van onze vereniging. In de AV is elk schoolbestuur dat lid is van onze vereniging, vertegenwoordigd met een bestuurder dan wel een door de bestuurder gemandateerde collega. De AV houdt toezicht op de kwaliteit van het bestuur. De AV heeft een goedkeuringsbevoegdheid voor de door het bestuur vastgestelde begrotingen, ondersteuningsplannen, begrotingen en mandateringsregelingen. De AV wijst de accountant aan.

De samenstelling van de Algemene Vergadering vindt u hier​​.

Het Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de instandhouding van de vereniging en voor het opstellen en (doen) uitvoeren van het beleid van het samenwerkingsverband. Daartoe stelt het bestuur begrotingen, ondersteuningsplannen, jaarverslagen en mandateringsregelingen vast. Het bestuur is de werkgever van de directeur. Het bestuur heeft via een managementstatuut  taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden gemandateerd aan de directeur. De samenstelling van het bestuur vindt u hier​.

De Ondersteuningsplanraad

In de Ondersteuningsplanraad (OPR) krijgt de medezeggenschap van de ouders, leerlingen en personeelsleden van de scholen binnen het samenwerkingsverband gestalte. Elke medezeggenschapsraad van een  bestuur dat lid is van ons samenwerkingsverband en een vestiging binnen de regio heeft, kan een of meer leden voor de OPR afvaardigen. De OPR heeft instemmingsrecht op het vaststellen of wijzigen van het ondersteuningsplan. Daarnaast kan de OPR adviseren over alle zaken die het samenwerkingsverband betreffen.

De samenstelling van de OPR vindt u hier.

De Passend Onderwijs Raad

Aan de Passend Onderwijs Raad (POR) neemt van elk bestuur dat lid is van ons samenwerkingsverband, één directielid deel. De POR stelt zich verantwoordelijk voor de afstemming over en het draagvlak voor de uitvoering van het ondersteuningsplan van het SWV.

De POR geeft daartoe adviezen aan de directeur, die de bijeenkomsten voorzit, over:

* de evaluatie van het ondersteuningsplan en de actieplannen die daarvan elk jaar worden afgeleid;

* de ontwikkeling van nieuw beleid, op basis van het ondersteuningsplan of van nieuwe ontwikkelingen die zich na het vaststellen van het ondersteuningsplan aandienen;

* het functioneren van het samenwerkingsverband, m.n. waar het gaat om het vormgeven van het professionaliseringsmodel;

* het delen van expertise, w.o. het instellen van ontwikkel/kenniskringen.

De directeur zal bij een besluit dat hij neemt, en bij een voorstel dat hij voorlegt aan het bestuur, aangeven of de POR over het betreffende onderwerp een advies heeft uitgebracht en hoe het besluit dan wel het voorstel zich verhoudt tot dat advies. Daarmee wordt beoogd dat de adviesrol niet een vrijblijvende is en dat transparant is wat er met de adviezen gebeurt.

In karakteristieken:

* De POR stelt het belang van de leerling centraal en overstijgt het belang van een school of een bestuur.

* De POR denkt vooruit.

* De POR legt de lat hoog.

* De POR heeft een onderzoekende houding en denkt out of the box.

De samenstelling van de POR vindt u hier​.

Het Overleg Ondersteuningscoördinatoren

Aan dit overleg nemen van alle scholen binnen de regio en van de twee mbo-scholen de ondersteuningscoördinatoren deel. Verder schuiven de leden van de Toewijzingscommissie Ondersteuning (TCO) en de directeur, die het overleg voorzit, aan. Dit overleg heeft drie functies:

* het verhogen van de kwaliteit van de ondersteuningsarrangementen via het bespreken van casuïstiek;

* het monitoren van de besluiten van de Toewijzingscommissie Ondersteuning;

* het vergroten van de effectiviteit van de ondersteuningscoördinatoren.

Kenniskringen

In het ondersteuningsplan 2015-2018 is in de paragraaf 'Scholing en kenniskringen' (6.5) opgenomen dat de Passend Onderwijs Raad (POR) een vraaggestuurde opdracht aan specialisten kan geven om als ontwikkel-kenniskring bijeen te komen. Daarbij staat dat alle scholen zich hieraan committeren door input te leveren.

Aan een kenniskring nemen mensen vrijwillig maar niet vrijblijvend deel: zij committeren zich aan het in interactie met de POR vastgestelde resultaat.

Faciliteiten:

Tijd voor de overleggen van de kenniskring komt via de scholen waar de leden van de kring in dienst zijn.

Ruimte voor de bijeenkomsten van de kenniskring is beschikbaar bij het samenwerkingsverband.

De kenniskring is zelf verantwoordelijk voor de planning en voorbereiding van de bijeenkomsten.

Waar er behoefte is aan het inhuren van externe expertise vindt overleg plaats met de directeur van het samenwerkingsverband over de dekking van de met de inhuur gepaard gaande kosten.

Waar de kenniskring tussentijds behoefte heeft aan overleg over de voortgang, is de directeur het aanspreekpunt.

Overleg binnen de kring kan, buiten de bijeenkomsten om, ook plaatsvinden via het Intranet van het samenwerkingsverband waar de kenniskring een eigen, virtuele ruimte krijgt.

In bijgaand overzicht​ zijn de kenniskringen vermeld die inmiddels opgestart zijn.