Een gezamenlijk streven van gemeenten, scholen en samenwerkingsverband is dat zoveel mogelijk jongeren met een startkwalificatie het onderwijs verlaten. Dan gaat het om minimaal een havo- of een mbo2-diploma. In de praktijk blijkt dit niet voor elke jongere een haalbare zaak. Voor deze jongeren is toeleiding naar arbeid het uitstroomperspectief.

Het samenwerkingsverband stemt ontwikkelingen af met de organisatie WerkSaam waarin de gemeentelijke sociale diensten en Op/maat opgaan. De scholen die zich expliciet bezighouden met arbeidstoeleiding, de Spinaker, de Stormvogel en de Praktijkschool West-Friesland, zijn hierbij betrokken, evenals de mbo-instellingen in de regio.