Ons samenwerkingsverband voert intensief overleg met de samenwerkende West-Friese gemeenten. Wij voeren op overeenstemming gericht overleg over zowel het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband als het jeugdbeleid van de gemeenten. Samenwerkingsverbanden De Westfriese Knoop en VO en de gemeenten werken op ambtelijk niveau samen in het Kennisplatform Aansluiting Onderwijs-Jeugdhulp. Hier wordt geleerd en beleid voorbereid aan de hand van casuïstiek vanuit onderwijs en jeugdhulp.

Daarnaast krijgt de samenwerking gestalte op drie terreinen:

- Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV): gemeenten, VO en mbo werken hierin samen om het aantal voortijdig schoolverlaters in West-Friesland terug te dringen. In dit kader is ook het Thuiszitterpact West-Friesland gesloten.

- Het verbeteren van de aansluiting tussen de scholen en de gebiedsteams. Elke gemeente heeft een of meer gebiedsteams opgericht waarin generalisten uit de jeugdzorg samenwerken om snel en adequaat te reageren op signalen van een bedreigde ontwikkeling bij een jongere. Deze teams werken volgens de aanpak van één kind, één gezin, één plan. Met de gemeenten is in 2017 een convenant Schoolmaatschappelijk werk in het voortgezet onderwijs gesloten. Aan elke school is een schoolmaatschappelijk werker (in Hoorn heet deze jeugd- en gezinswerker in de school) die via een of meer gesprekken met een leerling en ouders tracht zorgen en problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken   en verantwoordelijk is voor de verbinding tussen school en gebiedsteams.

- In de gezamenlijke aanpak van verslaving in het project In control of alcohol & drugs. Hierin werken gemeenten, zorginstellingen en onderwijs samen om het gebruik van alcohol en middelen terug te dringen. Het samenwerkingsverband voert dit overleg namens de scholen en zorgt voor doorvertaling van vragen, oplossingen en dilemma's.