Ons samenwerkingsverband voert intensief overleg met de samenwerkende West-Friese gemeenten. Wij voeren op overeenstemming gericht overleg over zowel het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband als het jeugdbeleid van de gemeenten. In 2014 is over beide plannen overeenstemming bereikt. Samenwerkingsverbanden De Westfriese Knoop en VO en de gemeenten werken op ambtelijk niveau samen in het Kennisplatform Aansluiting Onderwijs-Jeugdhulp. Hier wordt geleerd en beleid voorbereid aan de hand van casuïstiek vanuit onderwijs en jeugdhulp.

Daarnaast krijgt de samenwerking gestalte op drie terreinen:

- het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV): gemeenten, VO en mbo werken hierin samen om het aantal voortijdig schoolverlaters in West-Friesland terug te dringen. In de afgelopen jaren is hierin veel winst geboekt. Onze regio zit inmiddels onder het landelijk gemiddelde. In dit kader is het protocol 'Thuiszittende jongeren v(s)o West-Friesland 2016-2017' opgesteld.

- het verbeteren van de aansluiting tussen de scholen en de gebiedsteams. Elke gemeente heeft een of meer gebiedsteams opgericht waarin generalisten uit de jeugdzorg samenwerken om snel en adequaat te reageren op signalen van een bedreigde ontwikkeling bij een jongere. Deze teams werken volgens de aanpak van één kind, één gezin, één plan. In voorbereiding is besluitvorming bij gemeenten en samenwerkingsverband over het faciliteren van de aansluiting tussen deze gebiedsteams en de vo-scholen. Daarbij wordt voortgebouwd op de ervaringen die zijn opgedaan met zgn. Koplopers als schoolmaatschappelijk werkers.

- in de gezamenlijke aanpak van verslaving in het project In control of alcohol & drugs. Hierin werken gemeenten, zorginstellingen en onderwijs samen om het gebruik van alcohol en middelen terug te dringen. Het samenwerkingsverband voert dit overleg namens de scholen en zorgt voor doorvertaling van vragen, oplossingen en dilemma's.