De voorwaarden voor samenwerking met het primair onderwijs zijn uiterst gunstig: de Westfriese Knoop, het samenwerkingsverband van het primair onderwijs in onze regio, is in hetzelfde pand gevestigd als ons samenwerkingsverband! We delen een aantal faciliteiten, de lijnen zijn kort en we betrekken elkaar in een vroegtijdig stadium bij de beleidsontwikkelingen in beide sectoren.

Een belangrijk gemeenschappelijk aandachtspunt is de doorgaande lijn voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Ook vindt er overleg plaats tussen de deskundigen van beide samenwerkingsverbanden op het vlak van dyslexie. Het streven is om in een zo vroeg mogelijk stadium vast te stellen of een leerling dyslexie heeft. Als dit namelijk al is vastgesteld voordat een kind overstapt naar het voortgezet onderwijs, dan kan de leerling vanaf de start in de brugklas direct gebruik maken van de faciliteiten die de school voor dyslectische leerlingen biedt!