De samenwerking met de jeugdzorg krijgt op verschillende manieren vorm:

Elke school heeft een ondersteuningsteam. Daarin zitten de ondersteuningscoördinator(en) van de school, andere interne deskundigen en de schoolmaatschappelijk werker.

In elke school is, dankzij het tussen de gemeenten en ons samenwerkingsverband gesloten convenant zorgondersteuning, een schoolmaatschappelijk werker werkzaam die via een of meer gesprekken met een leerling en ouders tracht zorgen en problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken.

Elke gemeente heeft een of meer gebiedsteams opgericht waarin generalisten uit de jeugdzorg samenwerken om snel en adequaat te reageren op signalen van een bedreigde ontwikkeling bij een jongere. Deze teams werken volgens de aanpak van één kind, één gezin, één plan. In voorbereiding is besluitvorming bij gemeenten en samenwerkingsverband over het faciliteren van de aansluiting tussen deze gebiedsteams en de vo-scholen. Daarbij wordt voortgebouwd op de ervaringen die zijn opgedaan met zgn. Koplopers als schoolmaatschappelijk werkers.

Daarnaast wordt er vanuit de Spinaker, de Stormvogel en de Praktijkschool West-Friesland samengewerkt met instellingen die dagbesteding verzorgen.