Procedure

De procedure voor de schoolkeuze bij de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs wordt jaarlijks in goed overleg tussen de schoolbesturen primair onderwijs en ons samenwerkingsverband opgesteld.

Belangrijk hierbij is dat leerlingen en ouders goed zijn voorgelicht over de mogelijkheden. De basisscholen regelen deze voorlichting en de scholen voor voortgezet onderwijs organiseren open dagen en andere kennismakingsmomenten. In de VO-Gids staan alle data van de open dagen vermeld. De Werkgroep Schoolkeuzeprocedure PO-VO zorgt ervoor dat de leerkrachten van groep 8 en de intern begeleiders van de basisscholen goed zijn voorgelicht. Deze werkgroep werkt met een mandaat van het Regionaal Overleg Primair Onderwijs West-Friesland en van ons samenwerkingsverband.

Overstap in 2021

Voor de aanmelding van leerlingen in het VO voor het schooljaar 2021-2022 kunnen de volgende documenten gebruikt worden door de basisscholen:

Bijgestelde procedure

In 2015 is gestart met het opstellen van een nieuwe procedure. Essentie is de warme overdracht van een leerling waarbij over alle leerlingen contact plaatsvindt tussen PO en VO, bij voorkeur face-to-face. Het VO heeft in West-Friesland al in 2015 gekozen voor opting-out voor de Leerwegondersteuning. Dat betekent dat er geen LWO-criteria meer worden gehanteerd en dat in de overdracht specifieke aandacht wordt gegeven aan leerlingen waarvoor het PO aangeeft dat deze "extra ondersteuning" nodig hebben op didactisch en/of sociaal-emotioneel gebied. Door de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) moet de overdracht van informatie tussen PO en VO “privacy-proof” worden gedaan. Voor de digitale overdracht hebben alle schoolbesturen besloten om daarvoor in 2019 het OSO-systeem te gebruiken. De Overstap Service Onderwijs is een landelijk systeem dat wordt ondersteund door Kennisnet en de PO- en VO-Raad. 

De ouders worden gevraagd om zelf de leerling bij de VO-school aan te melden en dit niet via de basisschool te doen. Er is daarvoor een flyer beschikbaar:

De aanmeldformulieren voor de diverse VO-scholen kunt u vinden via de informatiepagina voor 'Ouders' op deze website.

Bij de procedure wordt rekening gehouden met de verplichte eindtoets. Voor de regio is een folder beschikbaar wat te doen als de eindtoets afwijkt van het schooladvies:

Informatieve documenten

Ter ondersteuning van de procedure zijn de volgende informatieve documenten beschikbaar:

De flyer Special Class havo/vwo leerlingen is ter informatie beschikbaar. Op YouTube staat een informatiefilmpje, waarin leerlingen en leerkrachten vertellen hoe het eraan toegaat in de Special Class havo/vwo.

Ondersteuningsaanbod scholen

Wat een V(S)O-school te bieden heeft aan extra ondersteuning, staat beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel dat elke school heeft opgesteld. De profielen van de scholen binnen ons samenwerkingsverband zijn op dezelfde wijze opgesteld. Daardoor kunnen ouders gemakkelijk vergelijkingen tussen de diverse scholen maken. Het schoolondersteuningsprofiel vindt u op de website van de school. Verder kunnen ouders uiteraard tijdens de open dagen informeren naar de ondersteuning die een school biedt. Om het aanbod van ondersteuning bij de scholen zichtbaar en snel vindbaar te maken zijn - onder verantwoording van de V(S)O-locaties zelf – alle ondersteuningskaarten beschikbaar:

Om de vindplaatsen voor ondersteuning en begeleiding voor leerlingen van de V(S)O-schoollocaties snel te traceren zijn deze in een overzicht samengevat: