Alle ondersteuning die past binnen het schoolondersteuningsprofiel van de school, kan een school zelf regelen. Daarvoor krijgt een school jaarlijks een bijdrage van het samenwerkingsverband waaruit men zelf kan bekostigen wat op school nodig is. Over deze bestedingen legt elke school jaarlijks verantwoording af aan het samenwerkingsverband.

Voor sommige leerlingen is echter meer nodig dan een school zelf kan bieden. Dan kan de school een aanvraag doen bij het samenwerkingsverband. Dit kan gaan om een aanvraag voor:

Een toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs

Een toelaatbaarheidsverklaring voor het praktijkonderwijs

Een toelaatbaarheidsverklaring voor de Reboundvoorziening

Een alternatief traject

Verheldering van de ondersteuningsbehoefte.

Toelaatbaarheid tot het voortgezet speciaal onderwijs

Uit het ontwikkelingsperspectief van een leerling kan blijken dat de gewenste extra ondersteuning het best geleverd kan worden door een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Dan dient de school van de leerling een aanvraag bij het samenwerkingsverband in voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs.

Deze aanvraag wordt behandeld door de Toewijzingscommissie Ondersteuning (TCO) van ons samenwerkingsverband. De TCO bestaat uit:

Mw. D. van der Werf - orthopedagoog / gz-psycholoog

Mw. D. Visser - psycholoog

Mw. H. Kunis - orthopedagoog / gz-psycholoog

Mw. M. Hoebe-Dower - orthopedagoog / schoolpsycholoog

Mw. M. Karsten - orthopedagoog

De procedure van afhandeling van een dergelijke aanvraag vindt u hier.

Toelaatbaarheid tot het praktijkonderwijs

De procedure voor de toelaatbaarheid voor het praktijkonderwijs is nog in behandeling.

Toelaatbaarheid tot de Reboundvoorziening

Uit het ontwikkelingsperspectief van een leerling kan blijken dat het voor het bereiken van het uitstroomniveau nodig is om voor een afgebakende periode, max. 4 maanden, een aantal zaken qua gedrag en leerprestaties van de leerling in een setting buiten de eigen school bij te schaven. Daar is in West-Friesland de Reboundvoorziening voor (gevestigd in het Arbeidstrainingscentrum, Electronweg 3 A, 1627 LB Hoorn; tel.: 06-44418814). Daar zitten leerlingen in een kleine groep van 12-14 leerlingen. Elke leerling wordt intensief begeleid en getraind op die punten waar hij of zij extra ondersteuning op nodig heeft. De leerling werkt met materiaal van de eigen school. Vanaf de start bij de Rebound is het doel helder: kansrijk terug naar de eigen school. Over de voortgang van de leerling houden de medewerkers van de Rebound intensief contact met de ouders en de school.

Tijdens de periode op de Rebound kan blijken dat het ontwikkelingsperspectief van de leerling bijgesteld moet worden. Dan vindt daarover overleg plaats met de leerling, de ouders en de school.

Een aanvraag voor toelating tot de Rebound wordt door de school voorgelegd aan de Toewijzingscommissie Ondersteuning (TCO). De TCO bestaat uit:

​Mw. D. van der Werf - orthopedagoog / gz-psycholoog

Mw. D. Visser - psycholoog

Mw. H. Kunis - orthopedagoog / gz-psycholoog

Mw. M. Hoebe-Dower - orthopedagoog / schoolpsycholoog

Mw. M. Karsten - orthopedagoog

De procedure van afhandeling van een aanvraag toelating Reboundvoorziening vindt u hier.

Een alternatief traject

Uit het ontwikkelingsperspectief van een leerling kan blijken dat er extra ondersteuning nodig is die niet geboden kan worden door het voortgezet speciaal onderwijs of de Rebound. Dit kan bijv. gelden bij leerlingen die al enige tijd thuiszitten en alleen nog afstandsonderwijs krijgen van hun school. Vaak is er bij deze leerlingen sprake van een complexe problematiek. Het samenwerkingsverband probeert in deze situaties het thuiszitten op te heffen en ervoor te zorgen dat de leerling weer onderwijs kan gaan volgen. Daarvoor worden coaches ingezet die veel ervaring hebben in het uitstippelen van leertrajecten op maat. Zij worden wel transitiecoaches genoemd. De coaches zijn in dienst bij een van de scholen van ons samenwerkingsverband.

De procedure van afhandeling van een aanvraag voor de inzet van een transitiecoach vindt u hier.

Verheldering van de ondersteuningsroute

Een school kan bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief concluderen dat men onvoldoende helder heeft waar de leerling precies behoefte aan heeft. Dan kan een school, na overleg met de ouders, een aanvraag voor verheldering van de ondersteuningsbehoefte indienen bij de Toewijzingscommissie Ondersteuning (TCO) van ons samenwerkingsverband. 

De procedure van afhandeling van een aanvraag voor verheldering van de ondersteuningsbehoefte vindt u hier.

Extra ondersteuning van blinde en slechtziende leerlingen

Bijgaand document beschrijft de aanmeldprocedure voor en de werkwijze van de extra ondersteuning die mogelijk is bij onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking.