Alle ondersteuning die past binnen het schoolondersteuningsprofiel van de school, kan een school zelf regelen. Daarvoor krijgt een school jaarlijks een bijdrage van het samenwerkingsverband waaruit men zelf kan bekostigen wat op school nodig is. Over deze bestedingen legt elke school jaarlijks verantwoording af aan het samenwerkingsverband.

Voor sommige leerlingen is echter meer nodig dan een school zelf kan bieden. Dan kan de school een aanvraag doen bij het samenwerkingsverband. Dit kan gaan om een aanvraag voor:

Een toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs

Een toelaatbaarheidsverklaring voor het praktijkonderwijs

Een toelaatbaarheidsverklaring voor de Reboundvoorziening

Een alternatief traject

Onderzoek en advies.

Toelaatbaarheid tot het voortgezet speciaal onderwijs

Uit het ontwikkelingsperspectief van een leerling kan blijken dat de gewenste extra ondersteuning het best geleverd kan worden door een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Dan dient de school van de leerling een aanvraag bij het samenwerkingsverband in voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs.

Deze aanvraag wordt behandeld door de Toewijzingscommissie Ondersteuning (TCO) van ons samenwerkingsverband. De TCO bestaat uit:

Mw. H. Kunis - orthopedagoog

Mw. B. Wong Fong Sang – orthopedagoog

Mw. S. Bakker - trajectbegeleider

Mw. D. van der Werf - orthopedagoog

De TCO beoordeelt of een dossier volledig is. Vervolgens doet zij binnen twee weken na de ontvangst van een volledig dossier een uitspraak op de aanvraag. Bij de bespreking van een aanvraag in de TCO worden de ouders in principe altijd uitgenodigd, evenals de ondersteuningscoördinator van de aanvragende school en een ondersteuningscoördinator van het schooltype waaraan gedacht wordt.

De TCO brengt naar aanleiding van deze bespreking een advies uit aan de directeur van het samenwerkingsverband. 

Als de directeur besluit tot het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring, dan wordt deze naar de ouders en de aanvragende school gestuurd. De ouders kunnen hun zoon of dochter dan inschrijven bij een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Zij zijn vrij in de keuze van die school. Bij de inschrijving geven de ouders (een kopie van) de toelaatbaarheidsverklaring aan de nieuwe school.

Als de ouders of de school bezwaar hebben tegen de beslissing van de directeur, kunnen zij aan deze beargumenteerd vragen om een second opinion: Samenwerkingsverband VO  West-Friesland, t.a.v. drs. N.G. 't Hooft, Postbus 3040, 1620 GA Hoorn. Het dossier wordt dan voorgelegd aan de commissie van een ander regionaal samenwerkingsverband die daar de aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen behandelt. Deze commissie beoordeelt de aanvraag opnieuw en geeft een advies aan ons samenwerkingsverband.

Een second opinion kan, binnen 2 (twee) werkweken na de datum van het besluit, door de school of de ouders worden aangevraagd bij de directeur. De aanvraag wordt binnen 2 (twee) werkweken behandeld. De aanvrager ontvangt een (kopie van de) ontvangstbevestiging van het samenwerkingsverband dat de second opinion vraag behandelt, en het advies van dit samenwerkingsverband.

De directeur van ons samenwerkingsverband neemt binnen 2 (twee) werkweken na de datum van het advies een besluit over het advies. De school en de ouders worden hier binnen 2 (twee) werkdagen over geïnformeerd.

Als de ouders of de school bezwaar hebben tegen het besluit van de directeur, kan er een bezwaar tegen de uitspraak van het samenwerkingsverband worden ingediend bij de landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaringen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de Stichting Onderwijsgeschillen.

Toelaatbaarheid tot het praktijkonderwijs

De toelaatbaarheid voor het praktijkonderwijs staat beschreven in de hiervoor opgestelde procedure.

Toelaatbaarheid tot de Reboundvoorziening

Uit het ontwikkelingsperspectief van een leerling kan blijken dat het voor het bereiken van het uitstroomniveau nodig is om voor een afgebakende periode, max. 4 maanden, een aantal zaken qua gedrag en leerprestaties van de leerling in een setting buiten de eigen school bij te schaven. Daar is in West-Friesland de Reboundvoorziening voor (gevestigd in het Arbeidstrainingscentrum, Electronweg 3 A, 1627 LB Hoorn; tel.: 06-44418814). Daar zitten leerlingen in een kleine groep van 12-14 leerlingen. Elke leerling wordt intensief begeleid en getraind op die punten waar hij of zij extra ondersteuning op nodig heeft. De leerling werkt met materiaal van de eigen school. Vanaf de start bij de Rebound is het doel helder: kansrijk terug naar de eigen school. Over de voortgang van de leerling houden de medewerkers van de Rebound intensief contact met de ouders en de school.

Tijdens de periode op de Rebound kan blijken dat het ontwikkelingsperspectief van de leerling bijgesteld moet worden. Dan vindt daarover overleg plaats met de leerling, de ouders en de school.

Een aanvraag voor toelating tot de Rebound wordt door de school voorgelegd aan de Toewijzingscommissie Ondersteuning (TCO). De TCO bestaat uit:

​Mw. H. Kunis - orthopedagoog

Mw. B. Wong Fong Sang – orthopedagoog

Mw. S. Bakker - trajectbegeleider

Mw. D. van der Werf - orthopedagoog

De TCO beoordeelt of een dossier volledig is en doet vervolgens binnen twee weken na de ontvangst van een volledig dossier een uitspraak op de aanvraag. Bij de bespreking van een aanvraag in de TCO worden de ouders altijd uitgenodigd, evenals de ondersteunings-coördinator van de aanvragende school en de coördinator van de Rebound.

Als de ouders of de school bezwaar hebben tegen de beslissing van de TCO over de toelating tot de Rebound, dan kunnen zij een bezwaarschrift richten aan de directeur van ons samenwerkingsverband: Samenwerkingsverband VO West-Friesland, t.a.v. drs. N.G. 't Hooft, Postbus 3040, 1620 GA Hoorn. Zij worden dan binnen 2 (twee) werkweken uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Hierin kunnen zij hun bezwaar toelichten. Op basis van het bezwaarschrift en het gesprek neemt de directeur binnen 1 (één) werkweek een besluit. Het besluit en de argumentatie daarbij krijgen de indieners van het bezwaarschrift per brief.

Een alternatief traject

Uit het ontwikkelingsperspectief van een leerling kan blijken dat er extra ondersteuning nodig is die niet geboden kan worden door het voortgezet speciaal onderwijs of de Rebound. Dit kan bijv. gelden bij leerlingen die al enige tijd thuiszitten en alleen nog afstandsonderwijs krijgen van hun school. Vaak is er bij deze leerlingen sprake van een complexe problematiek. Het samenwerkingsverband probeert in deze situaties het thuiszitten op te heffen en ervoor te zorgen dat de leerling weer onderwijs kan gaan volgen. Daarvoor worden coaches ingezet die veel ervaring hebben in het uitstippelen van leertrajecten op maat. Zij worden wel transitiecoaches genoemd. De coaches zijn in dienst bij een van de scholen van ons samenwerkingsverband.

Een school kan vragen om de inzet van zo'n coach. Zij doet daarvoor een aanvraag bij de Toewijzingscommissie Ondersteuning (TCO). De TCO beoordeelt of de inzet van een coach kansrijk is. Dan zoekt zij een coach met affiniteit en ervaring met de problematiek van de leerling.

De school stuurt de ouders van de leerling dan een brief waarin zij aankondigt dat er een coach ingezet gaat worden. In de brief staat de naam van de coach. De coach legt contact met leerling en ouders en maakt een eerste afspraak met hen. Daarin bespreken zij op welke manier de leerling al op korte termijn weer intensiever met onderwijs aan de slag kan. Dat kan in allerlei vormen. Het kunnen lessen op een andere school zijn, het kan werken met digitaal lesmateriaal inhouden, het kan een stage zijn… De bedoeling is duidelijk: de leerling wordt geactiveerd en gemotiveerd. Binnen 6 (zes) weken stelt de coach in overleg met ouders en leerling een plan van aanpak voor de langere termijn op. Het doel daarvan is heldere afspraken maken over een hernieuwd ontwikkelingsperspectief voor de leerling. Over het plan en de voortgang onderhoudt de coach intensieve contacten met de ouders, de school, de leerplichtambtenaar en waar nodig de hulpverlening.

Extra ondersteuning van blinde en slechtziende leerlingen

Bijgaand document beschrijft de aanmeldprocedure voor en de werkwijze van de extra ondersteuning die mogelijk is bij onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking.

Onderzoek en advies

Een school kan bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief op vragen stuiten waar men niet direct een antwoord op heeft. Dan kan een school, na overleg met de ouders, een aanvraag voor onderzoek en advies indienen bij de Toewijzingscommissie Ondersteuning (TCO) van ons samenwerkingsverband. De TCO beoordeelt deze aanvraag en kan besluiten tot nader onderzoek door een van de deskundigen van de TCO. Het kan hierbij gaan om bijv. persoonlijkheidsonderzoek of capaciteitenonderzoek van de leerling. Op basis van de resultaten van het onderzoek brengt de TCO advies uit aan school en ouders.